Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk
deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft
op door TRIKON coaching en training gevestigd te WOGNUM verder te noemen
“gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere
(rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen of producten bestelt en/of
koopt.
3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn
vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke
uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
2. Alle aanduidingen in de offerte van genoemde producten, casussen die
uitgevoerd worden, lessen die gegeven worden, strekken slechts ter indicatie.
Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van
gebruiker.
3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker
ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot
schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de
overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Levering vindt plaats volgens hetgeen gesteld in de offerte. Indien de klant
afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is gebruiker gerechtigd de kosten voor het product in rekening te
brengen.

4. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen
die van overheidswege worden opgelegd.

5. Betaling
1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De
klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de
door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.
2. Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken of
producten per deellevering te factureren.
3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker
aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel
vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de
betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft
is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling
zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en
is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende
schade.
4. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim
zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker
vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel
6:119a BW.
5. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere
betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete
verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan gebruiker verschuldigde
hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke
incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker
om schadevergoeding te vorderen.
6. Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is
de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die
gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van
een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard –
schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op
gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden
vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij
rechtbanken in Nederland.
7. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel
opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. Ontbinding en beëindiging
1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de
overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet
aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn
alsnog volledig na te komen.
2. In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige
verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende
rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een
daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant
eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te
eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
3. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden
indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem
aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen
wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar.
gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding
zijn gehouden.
4. Na akkoord te zijn gegaan met de offerte kan de klant de overeenkomst
ontbinden met inachtname van de volgende kosten:

  • Tot 28 dagen voorafgaande aan de uitvoering van de offerte zonder kosten (met uitzondering van voorbereidingskosten);
  • Van dag 28 tot dag 14 voorafgaande aan de uitvoering van de offerte 50% van het offertebedrag;
  • Van dag 14 tot en met de dag van uitvoering van de offerte 100% van het offertebedrag.

7. Overmacht
1. Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van
overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de
verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door
overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is
langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige
gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval
verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke
buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere
ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie,
stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven,
oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland
hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van
toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of
vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door
derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.
3. Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Aansprakelijkheid
1. Gebruiker waarborgt zoveel als mogelijk de veiligheid van de klant en
beperken de kans op schade en of letsel tot een minimum. Indien er
ten gevolge van het product van de gebruiker toch schade en of letsel ontstaat
kan de gebruiker hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Deelname aan de
producten van gebruiker is voor eigen risico.

9. Copyright / eigendomsrecht cursusmateriaal
1. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal en de inhoud van de cursussen
ligt bij de gebruiker.
2. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op
grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
3. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn
zijde toegenomen kennis ook voor de andere doeleinde te gebruiken, voor zover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever / cursist ter
kennis van derden wordt gebracht.

10. Geheimhouding
1. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk
voor:
De gebruiker, haar medewerkers, de docenten en eventuele derden die
werkzaamheden voor of namens gebruiker uitvoeren.

11. Geschillen en toepasselijk recht
1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te
vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2. Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit
deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door
uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten
tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

12. Klachtenprocedure
Klachten proberen wij onmiddellijk tijdens de training te bespreken en hopen hierbij
samen tot een oplossing te komen. Mocht dit echter niet naar uw tevredenheid zijn
verlopen dat vindt u hieronder onze klachtenprocedure.
U kunt uw klacht kwijt via onderstaand klachtenformulier.
Artikel 1 Begrippen
1. Klacht: Onder klacht wordt verstaan iedere schriftelijke uiting (bij voorkeur per e-
mail) van een organisatie of persoon, gericht aan Trikon Coaching & Training, waarin
deze zijn of haar onvrede of ongenoegen uit met het drukwerk, het onderwijs, de
docenten, het beleid of een gedraging van of namens Trikon Coaching & Training;
2. Klager: Onder klager wordt verstaan degene die een klacht indient;
3. Medewerker: Onder medewerker wordt verstaan ieder personeelslid van Trikon
Coaching & Training;
Artikel 2 Doel klachtenprocedure
Deze klachtenprocedure heeft tot doel om binnengekomen klachten op een adequate
en vertrouwelijke manier af te handelen, tot een oplossing komen zodat de klager zo
goed mogelijk tevreden wordt gesteld en de herhaling van de klacht wordt
voorkomen.
Artikel 3 Werking klachtenprocedure
Iedere medewerker die een klacht ontvangt, is verantwoordelijk voor een correcte
klachtafhandeling. De medewerker vermeldt op het klachtenformulier de volgende
gegevens: datum van ontvangst van de klacht, de naam van de klager, een
telefoonnummer van de klager, een samenvatting van de klacht en de naam van de
medewerker. Vervolgens geeft de medewerker de klacht door aan de
leidinggevende. Deze neemt vervolgens contact op met de klager om naar een
oplossing te zoeken.
Artikel 4 Gehanteerde termijnen
De ontvangst van een binnengekomen klacht wordt uiterlijk binnen 10 dagen
bevestigd. Binnen uiterlijk 4 weken wordt de klacht afgehandeld tenzij langere tijd
noodzakelijk is om onderzoek te doen. Indien de termijn niet haalbaar is vanwege het

onderzoek, stelt Trikon Coaching & Training u vervolgens schriftelijk op de hoogte
van de nieuwe termijn.
Artikel 5 Onafhankelijke derde
Indien er door de klager en leidinggevende geen oplossing inzake de ingediende
klacht kan worden gevonden, kan een beroep worden ingesteld bij………….… Deze
uitspraak is voor Trikon Coaching & Training bindend en eventuele consequenties
worden door Trikon Coaching & Training nageleefd.
Artikel 6 Vastleggen van klachten
Iedere afdeling legt binnengekomen klachten vast op de wijze zoals aangegeven in
artikel 7. De klachten worden opgeslagen op een daarvoor bestemde locatie.

Artikel 7 Eisen aan vastlegging
Naast de gegevens, genoemd in artikel 3, bevat de vastlegging van de klacht ook de
oplossing inzake de klacht.
Artikel 8: Vertrouwelijkheid
a. Iedereen die bij het indienen en behandelen van de klacht betrokken is, is verplicht
vertrouwelijkheid (geheimhouding) in acht te nemen.
b. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook als de betrokkene niet meer
onder de werking van de klachtenregeling valt.
Artikel 9: Bewaartermijnen klacht
Klachten en de wijze van afhandeling worden voor de duur van maximaal 1 jaar
bewaard. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

 

<=====================================================>

Klachtformulier Trikon Coaching & Training 

 

Gegevens indiener

Naam* : _________________________________________________

Adres* : _________________________________________________

Woonplaats* : ____________________________________________  Telefoonnummer*:_________________________________________

 

Beschrijving van de klacht*

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wanneer en waar de gebeurtenis waarover u klaagt zich heeft afgespeeld*

___________________________________________________________________

 

Heeft u over deze klacht eerder contact gehad met Trikon Coaching & Training? 

Ja / nee 

Zo ja, met wie, en wat is toen afgesproken?___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

 

Welke actie verwacht u van Trikon Coaching & Training? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

 

Handtekening indiener*

 

Datum*:

 

*Deze gegevens zijn verplicht

<=====================================================>